Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Про нас » Правила

  2.1. Юні громадяни області віком до 18 років незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, політичних і релігійних переконань, місця проживання, а також фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента, системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, бібліотечних пунктів.

  2.2. Основні користувачі ОДБ:
 • неповнолітні громадяни до 18 років /дошкільники та учні 1-12 класів/;
 • їхні батьки;
 • педагоги;
 • бібліотечні працівники;
 • видавці;
 • спеціалісти, що займаються питаннями освіти та виховання дітей і організації дитячого читання. /Статут ОДБ/.
  2.3. Громадяни, які не є основними користувачами /учні 10-12 класів, студенти спеціальних середніх і вищих навчальних закладів, що вивчають дитячу літературу/, можуть користуватися читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 7.3. Правил.
 
  2.4. Громадяни, які тимчасово проживають в Тернополі, а також особи, які проживають за межами м. Тернополя, користуються читальними залами або можуть одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 7.3. Правил.

  2.5. Основним документом, що дає право на користування фондами Бібліотеки, є документ, який засвідчує особу.

  2.6. Користувачі Бібліотеки мають право отримувати:
 • інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат ОДБ;
 • консультаційну допомогу в процесі пошуку та вибору джерел інформації;
 • у тимчасове користування документи із фонду читального залу Бібліотеки;
 • інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку.
  2.7. Користувачі Бібліотеки також мають право:
 • брати участь в усіх заходах, які проводить бібліотека;
 • входити до складу бібліотечної ради;
 • висловлювати свою думку про діяльність бібліотеки і окремих працівників;
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки, вдосконалення її структури;
 • оскаржувати в суді дії посадових осіб бібліотеки в разі обмеження ними прав користувачів.

ІІІ. Обов’язки користувачів Бібліотеки

  3.1. Користувачі зобов’язані дотримуватись Правил користування Бібліотекою, поважати працю бібліотечних фахівців.

  3.2. Користувачі, які порушили Правила і нанесли збитки Бібліотеці, повинні компенсувати їх таким чином:

  3.2.1. При втраті або пошкодженні документа з фонду Бібліотеки:
 • замінити його відповідно аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним;
 • при неможливості заміни – відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодовування визначається бібліотекою.
  3.2.2. За втрату або псування документів з фонду Бібліотеки неповнолітніми користувачами відповідальність несуть їхні батьки, опікуни, навчальні і виховні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають.

  3.2.3. Користувач, який порушує Правила користування Бібліотекою, може бути тимчасово позбавлений права користування Бібліотекою /див. п. 7.9. Правил/.

  3.2.4. У випадку злісного порушення Правил користування та пошкодження майна Бібліотеки, несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності, користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. /Цивільний кодекс України /надалі ЦК/, ст. 13, 14, 446, 447/.

  3.3. Користувач зобов’язаний:
 • при одержанні документів перевірити їх кількість та наявність будь-яких пошкоджень і при виявленні дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку, в противному разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;
 • дбайливо ставитись до документів з фондів Бібліотеки: не робити в них жодних позначок, не виривати і не згинати сторінки, не виносити з приміщення Бібліотеки /відділу/, якщо документи не оформлено бібліотекарем, повертати їх у визначені строки;
 • розписатися за кожний одержаний в бібліотеці документ /крім дошкільників та учнів 1-2 класів/ в читацькому формулярі;
 • дбайливо ставитися до майна бібліотеки;
 • не порушувати розстановку фондів у відділах з відкритим доступом до них, не виймати карток з каталогів і картотек;
 • не вносити в приміщення Бібліотеки книги та інші документи, які їй не належать;
 • залишати верхній одяг, сумки, портфелі, пакети у гардеробі Бібліотеки;
 • дотримуватися тиші і виконувати правила поведінки в приміщенні Бібліотеки. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

  3.4. Дата і факт видачі документа засвідчуються бібліотекарем у формулярі читача та книжковому формулярі.

ІV. Права бібліотеки

  4.1. Бібліотека має право:
 • визначити зміст, напрями та форми своєї діяльності;
 • визначити джерела комплектування своїх фондів;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;
 • визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, а також розміри грошової застави;
 • робити у встановленому порядку запити за вимогами користувачів на документи з фондів інших бібліотек;
 • захищати створені нею бази даних, інші об’єкти інтелектуальної власності згідно із чинним законодавством /ЗУ, Р.УІ, ст. 20; Статут ОДБ/.

V. Обов’язки Бібліотеки з обслуговування користувачів

  5.1. Бібліотека зобов’язана:
 • ознайомити користувачів з “Правилами користування Бібліотекою”;
 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. і видачу документів під заставу;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти за бажанням читачів потреби в створенні при Бібліотеці читацьких клубів за інтересами, гуртків тощо;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачами документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;
 • створювати читацьку раду.

VI. Порядок запису користувачів в Бібліотеку

  6.1. Користувачі записуються в Бібліотеку на підставі документа паспорта або іншого документа, що його замінює, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

  6.2. Записуючись у бібліотеку, користувач повинен ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своїм підписом в читацькому формулярі /крім дошкільників та учнів 1-2 класів/ зобов’язання їх виконувати. Батьки, опікуни, інші законні представники дитини повинні ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і письмово / своїм підписом у формулярі із зазначенням паспортних даних/ підтвердити зобов’язання по виконанню цих Правил власними підписами.

  6.3. У разі зміни місця проживання, прізвища або інших особистих даних користувач повинен негайно повідомити про це Бібліотеку у місячний термін.

VII. Правила користування абонементами

  7.1. Абонемент /форма індивідуального обслуговування/ здійснює видачу читачеві документів для використання поза Бібліотекою на певний строк і за певних умов.

  7.2. Основні групи користувачів /див. п. 2.2. цих Правил/ мають право користуватися абонементами Бібліотеки. Інші /див. п. 2.4. Правил/ можуть користуватися абонементом під заставу.

  7.3. Цінні видання, а також видання підвищеного попиту, представлені в обмеженій кількості, з фондів абонементів видаються всім без винятків користувачам тільки під заставу у відповідності “Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти користування” зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 липня 1999 року. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

  7.4. Кожний виданий документ на абонементі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача /крім дошкільників та учнів 1-2 класів/. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

  7.5. Користувач має право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 15 днів. Під заставу користувач має право отримати не більше 3-х документів строком до 10 днів.

  7.6. Строк користування документами на прохання користувача може бути продовжений до 30 днів /особистий прихід до Бібліотеки/, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

  7.7. Користувач має право виносити документи з абонементів за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

  7.8. Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами користувач тимчасово позбавляється права користуватися абонементом.

  7.9. Користувач, який порушив строк повернення документів взятих під заставу, несе відповідальність, що визначається “Інструкцією про порядок застосування грошової застави за особливо цінні книги та об’єкти користування”.

  7.10. Користувач, який втратив або пошкодив документ, відшкодовує збитки відповідно до п. 3.2. Правил.

VIII. Правила користування читальними залами

  8.1. Читальний зал /структурний підрозділ Бібліотеки з приміщенням для читання/ надає можливості користування друкованими виданнями та іншими документами в межах Бібліотеки.

  8.2. Основні користувачі /п. 2.2. Правил/ обслуговуються на підставі читацького квитка та читацького формуляра, інші- на підставі пред’явленого документа, що засвідчує їхню особу.

  8.3. Читальні зали надають можливість користуватися будь-яким документом з фонду Бібліотеки.

  8.4. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі для опрацювання, не обмежуються.

  8.5. Рідкісні та цінні видання, довідкові видання, обов’язкові та контрольні примірники документів видаються для користування тільки в читальному залі.

  8.6. Документи, взяті в читальному залі, забороняються виносити в інші відділи Бібліотеки.

  8.7. За нанесені збитки фондам читальних залів користувач несе відповідальність згідно з п. 3.2. Правил.

odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря