Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Скарбничка методиста » Бібліотекарю в записник » Офіційні документи » Закони України » Закон України про внесення змін до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ”


Верховна Рада України постановляє:
    I. Внести до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., №23, ст. 177; 2001 p., № 2-3, ст. 10; 2002 p., № 12-13, ст. 92; 2003 p., № 10-11, ст. 86, № 24, ст. 159; 2004 p., № 17-18, ст. 250; 2008 p., №№ 5-8, ст. 78) такі зміни:
    1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
Стаття 1. Визначення термінів
    У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
    бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;
    бібліотека-депозитарій — бібліотека, яка забезпечує постійне зберігання бібліотечного фонду, сформованого з документів, що рідко використовуються і мають наукову та/або художню цінність;
    бібліотечна послуга — результат діяльності бібліотеки із задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших, потреб користувачів бібліотеки;
    бібліотечна система України — розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів;
бібліотечна справа — галузь інформаційної, культурної та освітньої діяльності суспільства, спрямована на створення і розвиток мережі бібліотек, формування, опрацювання, упорядкування та зберігання бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки, підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі бібліотечної справи, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотечної діяльності;
    бібліотечний фонд — упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;
    бібліотечні ресурси — упорядковані бібліотечні фонди документів на різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації;
    документ — матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;
    депонування — форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;
    користувач бібліотеки — фізична чи юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки;
    міжбібліотечний абонемент — форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;
    централізована бібліотечна система — об'єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека.
    2. В абзаці п'ятому частини другої статті 4 слова «на основі кооперації» виключити.
    3. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
«За призначенням бібліотеки поділяються на: публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;
спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій)»
    4. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та її реалізації».
    5. Частину другу статті 8 виключити.
    6. Частину четверту статті 12 виключити.
    7. Статтю 13 викласти в такій редакції: «Стаття 13. Державна реєстрація бібліотек Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону».
    8. Статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«З метою забезпечення збереження документів та колекцій, внесених та/або які підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, створюються їх страхові копії у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури».
У зв'язку з цим частини четверту — шосту вважати відповідно частинами п'ятою — сьомою.
    9. Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
«Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами книговидання або закуповуються відповідно до державних цільових програм, придбання документів за готівковий і безготівковий рахунки, документообміну, отримання в дарунок, депонування та з інших джерел».
    10. Частину другу статті 24 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення».
У зв'язку з цим абзаци сьомий — десятий вважати відповідно абзацами восьмим — одинадцятим.
    11. У статті 25 слова «та наглядових» виключити.
    12. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:
«Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів».
    13. У статті 30:
1) у частині другій слова «які працюють у селах і селищах» замінити словами «які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу»;
2) останню частину викласти в такій редакції:
«Працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України».
    14. Текст статті 31 викласти в такій редакції:
«Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі.
    Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є:
проведення спільних наукових досліджень: організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
участь у роботі міжнародних організацій;
документообмін;
спільна видавнича діяльність.
    Бібліотеки зі статусом юридичної особи мають право укладати договори про співробітництво з бібліотеками інших держав відповідно до законодавства».

II. Прикінцеві положення
    1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 13 розділу І та пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2010 року.
    2. Підпункт 5.1.23 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 23, ст. 177; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:
        «5.1.23. Надання бібліотеками державної та комунальної форм власності платних послуг з: проведення виставок книг;
        складання бібліографічних списків, для курсових, дипломних і наукових робіт;
        складання каталогів для приватних бібліотек та бібліотек підприємств, установ, організацій;
        бібліотечно-інформаційного обслуговування підприємств, установ, організацій;
        підготовки фактографічних, тематичних довідок;
        користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів);
        користування нічним абонементом;
        користування створеними іншими суб'єктами господарювання базами даних, право доступу до яких набуте бібліотекою на платній основі;
        оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотек;
        ремонту і реставрації документів:
        репрографічного відтворення документів».
   3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
        розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
        забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України
В.Ющенко
м. Київ
21 травня 2009 року
№ 1388-VI
odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря